Ważna informacja na temat używania forum

Forum poświęcone informacjom dotyczącym rozwoju Spirytyzmu w Polsce. Tu znaleźć można zapowiedzi wykładów, spotkań, a także wszelkie ciekawostki dotyczące historii ruchu spirytystycznego w naszym kraju.

Ważna informacja na temat używania forum

Postautor: konrad » 30 sty 2010, 22:37

Regulamin forum spirytystycznego


Rozdział I - Postanowienia Ogólne
  Art. 1
  1. Forum spirytystyczne forum.spirytyzm.pl jest dobrem wspólnym wszystkich Użytkowników.
  2. Wszyscy Użytkownicy Forum są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania.
  3. Celem Forum jest propagowanie informacji o Spirytyźmie oraz pomoc rozwoju duchowym i moralnym jej uczestników.
  4. Forum spirytystyczne, w naszym zamierzeniu, ma być miejscem, w którym każdy będzie mógł prowadzić spokojnie dyskusje z innymi forumowiczami, gdzie nie spotka go nienawiść, drwina czy nieuzasadniona niechęć. Ponieważ sztandarem spirytyzmu jest zdanie: Bez miłosierdzia nie ma zbawienia, myślę, że wszyscy powinniśmy ze wszystkich sił sprawiać, by zasada ta była na naszym forum nie tylko pustym sloganem, ale by cechowała wszystkie nasze rozmowy.
  5. Zespół Administracyjny forum zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz udzielania pomocy Użytkownikom przy rozwiązywaniu problemów z nim związanych.

Rozdział II - Administracja Forum

  Art. 2
  1. Zespół administracyjny zarządza Forum bezpośrednio.
  2. Jako Zespół Administracyjny Forum rozumie się następujące grupy użytkowników: Administrator, Moderatorzy Globalni, Moderatorzy Spirytyści.
  Art. 3
  1. Administrator nadzoruje działanie Forum.
  2. Administrator ma prawo:
   1. usunąć daną osobę / post z Forum bez podania przyczyny,
   2. zmodyfikować konta dowolnego Użytkownika Forum,
   3. zablokować lub odblokować konto dowolnego Użytkownika Forum,
   4. nadać, usunąć lub zmodyfikować ostrzeżenia nadane dowolnemu Użytkownikowi Forum,
   5. zmienić regulamin.
  3. W przypadku odwołań od decyzji Administratora należy skontaktować się z nim i złożyć wyjaśnienia z odpowiednim uzasadnieniem.
  Art. 4
  1. Moderator jest odpowiedzialny za działy, które moderuje.
  2. Moderator ma prawo do:
   1. edycji, przenoszenia oraz usuwania postów niezgodnych z regulaminem Forum,
   2. zamykania i usuwania tematów, jeżeli naruszają one regulamin lub zawierają nieaktualne treści,
   3. poprawiania błędów ortograficznych w poście w przypadku, gdy w sposób znaczący utrudniają one przeczytanie treści,
   4. udzielania ostrzeżeń oraz banowania Użytkowników.

Rozdział III – Konta

  Art. 5
  1. Zabrania się tworzenia dla jednej osoby kilku profili Użytkowników.
  2. Zabrania się odstępowania dostępu do swojego konta osobom trzecim.
  3. Multikonta tego samego Użytkownika zostaną usunięte. W przypadku gdy z danego komputera korzysta więcej użytkowników forum, zaleca się poinformowania o tym fakcie Zespół administracyjny.
  Art. 6
  1. Niedopuszczalne jest na Forum umieszczanie w nazwie Użytkownika (nick), znaku Użytkownika (avatar), statusie Użytkownika lub w podpisie Użytkownika (sygnatura) treści naruszających polskie prawo lub powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne.
  2. Zabrania się zamieszczania linków lub nazw stron internetowych w nicku - w przypadku, gdy użytkownik zarejestrował juz podobny nick, jest zobowiązany do jego zmiany.
  3. Posiadanie w nicku, avatarze, statusie lub podpisie treści opisanych w pkt. 1 i 2 będzie skutkowało ich usunięciem i może być powodem do otrzymania ostrzeżenia.

Rozdział IV - Pisanie Postów

  Art. 7
  1. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w ramach działów tematycznych.
  2. Każdy Użytkownik Forum ma prawo do wyrażania swoich przekonań.
  3. Użytkownicy Forum publikują treść swoich postów wyłącznie na własną odpowiedzialność. Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na łamach Forum przez Użytkowników.
  Art. 8
  1. Na Forum niedozwolone jest:
   1. Szerzenie treści (w tym wyrażeń, znaków) niezgodnych lub propagujących postępowanie niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem (w jakiekolwiek formie), dyskryminujących, wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, oszczerczych, uznanych powszechnie za obraźliwe, nieetyczne (także w formie niedokończonego wyrazu i wykropkowania), jak również obrażających uczucia religijne różnych grup wyznaniowych.
   2. Nawoływanie lub nakłanianie do nienawiści lub przemocy na tle religijnym lub rasowym
   3. Zwracanie się do innych Użytkowników Forum w sposób wyrażający lekceważenie/pogardę.
   4. Naruszanie zasad współżycia społecznego poprzez narzucanie swojego zdania/opinii.
   5. Wywołanie/podsycanie konfliktów między Użytkownikami.
   6. Umieszczanie treści propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające.
   7. Umieszczanie wiadomości typu spam.
   8. Umieszczania płatnych ogłoszeń oferujących usługi mediumiczne.
  Art. 9
  1. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom.
  2. Osoby łamiące polskie prawo - jeśli złamanie prawa będzie w jakikolwiek sposób powiązane z ich działalnością na forum - będą łącznie z ich postami usuwani z Forum. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do właściciela forum.
  Art. 10
  1. Pisząc posty należy:
   1. Przestrzegać zasad pisowni języka polskiego
   2. Udzielając się w rozpoczętej dyskusji, trzymać się tematu określonego przez autora wątku.
   3. Posługując się cytatem (tekstem nie swojego autorstwa) podać jego źródło/autora.
  Art. 11
  1. Pisząc posty należy unikać:
   1. Powielania postów, czyli umieszczania postów tej samej treści w wielu tematach.
   2. Powielania jednego tematu na kilku działach tematycznych.
   3. Dublowania, czyli umieszczania wielu postów tego samego autorstwa jednego pod drugim. Do korygowania oraz uzupełnienia treści zamieszczonego już postu służy opcja "edytuj". Wyjątek stanowi kolejny post, który posiada inną datę wpisu.
   4. PISANIA DUŻYMI LITERAMI, gdyż użycie takiego STYLU oznacza podniesiony ton.
   5. Umieszczania postów jednozdaniowych oraz nic niewnoszące do dyskusji. Posty takie mogą być kasowane, a autorowi większej ilości takich postów będą nadawane ostrzeżenia.
   6. Ukazywania korespondencji prywatnej bez zgody jej autora.
   7. Ujawniania publicznie danych osobistych ( swoich bądź innych osób ), takich jak: adres, telefon, hasła, kody itp.
  Art. 12
  1. Niewskazane są posty:
   1. pisane jednym ciągiem, bez akapitów,
   2. nie zawierające znaków interpunkcyjnych (przecinki, kropki),
   3. w sposób rażący łamiące zasady pisowni języka polskiego,
   4. nieczytelne stylistycznie (trudne do zrozumienia zdania).
  2. W takich przypadkach moderator upomina użytkownika, który ma obowiązek edytować swój post w sposób bardziej czytelny i zrozumiały. Jeśli tego nie zrobi - moderator może usunąć post.
  Art. 13
  1. Zakładając nowy temat Użytkownik Forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł:
   1. Tematy należy zakładać w odpowiednim dziale. Każdy dział zaopatrzony jest niewielkim opisem, niektóre działy zawierają osobny regulamin, do którego należy się stosować. W razie wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego działu Forum, można zasięgnąć porady Moderatora.
   2. Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy w danym dziale Forum znajduje się już temat o identycznej treści lub rozwiązujący dany problem. Przed napisaniem należy więc przejrzeć Forum lub użyć opcji "Szukaj".
   3. Zabrania się zakładania kilku identycznych tematów w tym samym dziale lub zakładania ich w różnych działach Forum ( spam ).
   4. Tytuł tematu musi informować o jego treści. Należy więc unikać uogólniania i starać się określić w temacie, jakiego zagadnienia ma dotyczyć rozpoczęty wątek. W szczególności należy unikać tytułów tematów takich jak: "Pomocyy!!!", "Mam problem", "Prośba o pomoc" etc.
  2. W przypadku zakładania nowego tematu - Użytkownik Forum powinien przedstawić sytuację/problem czytelnie i rzeczowo, w przypadku udzielania odpowiedzi - nie należy zbaczać z tematu (tzw. offtopic jest niedozwolony).
  3. Posty powinny być przejrzyste, ale nie krzykliwe, dlatego niedozwolone jest się nadużywanie opcji kolorowania, pogrubiania, podkreślania, kursywy, powiększania tekstu. Narzędzia te mają służyć podkreślaniu istotnych informacji lub uwidaczniania nagłówków, a nie jako styl pisania całych postów. Wyjątkiem są posty oraz dopiski Moderatorów mające na celu zwrócić uwagę osób wypowiadającym się w temacie.
  4. W przypadku rozwiązania danego problemu opisanego w temacie moderator ma prawo zamknąć temat. Istnieje możliwość o otworzenie ponownie danego tematu po uprzednim kontakcie z Zespołem Administracyjnym oraz podaniu powodu.

Rozdział V – Kary Regulaminowe

  Art. 14
  1. Za naruszenie Regulaminu Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.
  2. Ostrzeżenie nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o błędnym postępowaniu na Forum w rozumieniu Zespołu Administracyjnego Forum.
  3. Przyznanie Użytkownikowi drugiego ostrzeżenia równa się z blokadą konta (ban) kolejno na okres 7 dni, miesiąca, trwałej blokady na konto.
  4. Po wygaśnięciu danego bana, ostrzeżenia danego użytkownika zostają wyzerowane z tą różnicą że przy kolejnym 2 ostrzeżeniu ban jest nakładany na dłuższy okres, zgodnie z ww. punktem.
  5. W przypadku, gdy jedynymi treściami zamieszczanymi na Forum przez danego Użytkownika są posty/wpisy/wiadomości (PW) typu spam, ban permanentny nakładany jest bez wcześniejszego stosowania ostrzeżenia.
  Art. 15
  1. Osoby działające na niekorzyść Forum mogą zostać zbanowane (bez ostrzeżenia).
  2. Zablokowanie dostępu do serwisu odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP, lub hosta, a także na wszystkie z tych możliwości.
  3. Osoba, która otrzymuje bana nie może przeglądać Forum.
  4. Decyzję o zablokowaniu dostępu dla Użytkownika może podjąć Administrator lub Moderator. W przypadku sytuacji nałożenia bana permanentnego zaleca się konsultacje między administratorami oraz moderatorami Forum.
  Art. 16
  1. Do innych kar udzielanych przez Administrację Forum należą:
   1. Upomnienie - jest najlżejszą z kar, dotycząca niewielkich przewinień. Jest to zwrócenie Użytkownikowi Forum uwagi przez Moderatora, że łamie regulamin. W przypadku niestosowania się do upomnień Użytkownik karany jest ostrzeżeniem.
  2. Jeżeli nowy Użytkownik Forum od swoich pierwszych postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał, a mimo to nie stosuje się do niego, otrzyma upomnienie, a jeśli to nie poskutkuje – ostrzeżenie. Argumentacja "nie przeczytałem/am regulaminu" nie będzie brana pod uwagę.
  3. Usunięcie konta Użytkownika - to najcięższa kara, stosowana w przypadku bug-usingu, zamieszczania niebezpiecznych linków lub notorycznego łamania regulaminu Forum (mimo wcześniejszych ostrzeżeń oraz banów).

Rozdział VI - Postanowienia Końcowe

  Art. 17
  1. Założenie konta na Forum jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w profilu dla potrzeb Forum – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
  Art. 18
  1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą publikowane i podawane do wiadomości jako kolejna wersja.
  Art. 19
  1. Wszelkie zażalenia i skargi należy zgłaszać do Administratora lub Moderatora na PW.
  2. Każda skarga powinna być uzasadniona, najlepiej podaniem linka do wątku, w którym dana osoba została obrażona.
  3. W przypadku odwołań od decyzji Administratora należy skontaktować się z nim i złożyć wyjaśnienia z odpowiednim uzasadnieniem.
  Art. 20
  1. Zespół administracyjny ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili jak również, w uzasadnionych przypadkach czynienia od niego wyjątków.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na forum.
Awatar użytkownika
konrad
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 2952
Rejestracja: 15 lip 2008, 13:08
Lokalizacja: Warszawa

Re: Ważna informacja na temat używania forum

Postautor: konrad » 02 gru 2010, 00:19

Mały dodatek do powyższych punktów:

Autorzy postów, które obrażają innych użytkowników będą w uzasadnionych przypadkach banowani bez wcześniejszych ostrzeżeń
Awatar użytkownika
konrad
spirytysta
spirytysta
 
Posty: 2952
Rejestracja: 15 lip 2008, 13:08
Lokalizacja: Warszawa


Wróć do Spirytyzm w Polsce

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości